Delite na Facebook    
Uslovi trgovine

I. Opšte odredbe i definicije

 1. Ovi opšti uslovi trgovine (u daljem tekstu „uslovi“) se odnose na tržišne odnose između kupca i kompanije VADU s.r.o. sa sedištem u ulici Markova 3, 85101 Bratislava, Identifikacioni broj firme: 36829781, PDV: 2022441168, Identifikacioni broj PDV: SK2022441168. Kompanija je upisana u tržišnom registru okružnog Suda u Bratislavi I, prilog br. 7521/B, deo S.r.o. (D.o.o.), čiji je dobavljač na internet stranici zlatatelha.sk (u daljem tekstu „dobavljač“).
 2. Pod kupcem se u internet prodavnici www.zlatnapoluga.eu podrazumeva registrovano fizičko lice, ili pravno lice, koje je po sopstvenom ovlašćenju poslalo elektronsku porudžbinu, obrađenu sistemom internet stranice.
 3. Pod elektronskom porudžbinom se podrazumeva prosleđen elektronski formular, koji sadrži informacije o kupcu i spisak poručene robe iz ponude prodavnice, sa cenom ove robe, poslat na email adresu prodavca.
 4. Uslovi bliže određuju i preciziraju prava i dužnosti prodavca i kupca i u svom aktuelnom tekstu čine neodvojivi deo kupovnog ugovora.
 5. Roba – proizvodi i usluge, koji se nalaze u ponudi kompanije VADU s.r.o radi kupovine posredstvom internet stranice www.zlatnapoluga.eu.
 6. Usluge – pružanje usluga skladištenja kupljene robe.
 7. Radno vreme – podrazumeva vreme radnim danima od 08:00 do 18:00 sati.
 8. Potrošač – je lice, koje pri sklapanju i sprovođenju potrošačkog ugovora nije uključeno u predmet njegove tržišne ili druge preduzetničke aktivnosti.

II. Porudžbina, sklapanje ugovora, poništavanje ugovora

 1. Uslov važenja elektronske porudžbine je tačno i potpuno popunjavanje svih traženih podataka i zahteva, koji se nalaze u registracionom formularu. Svaka porudžbina mora da sadrži: ime kupca, poštansku adresu, email adresu, telefonski broj (eventualno identifikacioni broj firme, PIB, identifikacioni broj poreza na dodatnu vrednost) naziv robe, porudžbinski kod robe, broj komada, datum izdavanja porudžbine. Prodavac rešava porudžbine redosledom kojim pristižu.
 2. Sve primljene elektronske porudžbine se tretiraju kao predlog za sklapanje kupovnog ugovora i nisu smatrane za obavezne.
 3. Prihavatanje predloga za sklapanje govora od strane dobavljača nastaje izdavanjem garantnog depozita kupcima kao i elektronske potvrde oi primanju porudžbine, čime nastaje ugovorno-pravni odnos između dobavljača i kupca.
 4. Kupac ima pravo da otkaže porudžbinu bez naplate, i to sat vremena nakon slanja potvrde o primanju garantnog depozita od strane dobavljača. Porudžbinu je moguće otkazati pismenim putem, slanjem email poruke. Dobavljač će kupcu potvrdu o otkazivanju porudžbine poslati pismenim putem zapravo email porukom.
 5. Kupac ima pravo da bez navođenja razloga poništi ugovor u roku od sedam radnih dana od datuma preuzimanja robe. Troškove za vraćenje robe snosi sam kupac, koji je dužan da neoštećenu robu pošalje na adresu kompanije u vidu preporučene pošiljke.
 6. U slučaju da kupac poništi ugovor i prosledi dobavljaču korišćenu, oštećenu ili ne potpunu robu, dobavljač će kupcu vratiti cenu koja je naplaćena, umanjenu u skladu sa Članom 457 građanskog zakona, za vrednost njenog korišćenja u visini od 1% od ukupne cene robe za svaki dan korišćenja robe i vrednosti popravke i vraćanja robe u prvobitno stanje u roku do 15 radnih dana nakon dovođenja robe u prvobitno stanje, bez gotovinskom transakcijom na račun kupca. PPri poništavanju ugovora, dobavljač ima pravo na naknadu troškova vezanih za prevoz robe od strane dobavljača kao i naknadu izgubljene dobiti.
 7. Kupac ne može da poništi ugovor čiji predmet je:
  • prodaja robe ili pružanje usluge čija cena zavisi od kretanja cena na finansijskom tržištu, na koju prodavac ne može da utiče (tiče se pre svega robe kao što je zlato, srebro, platina),
  • Poništavanje ugovora može biti izvršeno slanjem pismenog obaveštenja o poništavanju ugovora zajedno sa slanjem svih primljenih dokumenata i robe, koji su bili poslani na osnovu ugovora, koji je predmet poništavanja. Pismena forma poništavanja ugovora se traži iz razloga kako bi se izbegli nedoumice da li se radi o poništavanju ugovora, o reklamaciji ili nekom drugom zahtevu kupca.

III. Uslovi isporuke

 1. Pod mestom važenja ugovora podrazumeva se sedište (mesto boravka) koje je kupac naveo u registracijskom formularu. Dobavljač će isporučiti robu koristeći usluge trećih lica (Slovačka pošta - eksperes kurir, itd.).
 2. Isporuka robe se ostvaruje prosleđivanjem na prevoz prvom prevozniku.
 3. Vlasničko pravo na robu kupac ostvaruje u trenutku njenog preuzimanja pod uslovom da je robu platio u punom iznosu. Do perioda dok prava vlasništva ne predju sa prodavca na kupca, koji ima robu i usluge, kupac ima dužnost da robu čuva o svom trošku i da ispuni svoju dužnost čuvaoca na taj način što će robu da označi tako da će u svim okolnostima biti moguće robu identifikovati kao robu prodavca.
 4. Dobavljač će kupcu robu isporučiti u što kraćem vremenskom periodu. Isporuka robe zavisi od dostupnosti na tržištu, najkasnije međutim 14 dana od primanja garatnog depozita. Kupac treba da ima na umu da ispunjavanje obaveza od strane dobavljača u vezi sa navedenim terminima imaju orijentacioni karakter. Kupac treba da bude saglasan sa mogućnošću produženja roka za isporuku u slučaju da proizvodnja ili prevoz poručene robe ili druge okolnosti tako zahtevaju. U slučaju da dobavljač nije u stanju da kupcu isporuči poručenu robu na vreme, dužan je da kupca o tome obavesti i informiše ga o očekivanom terminu isporuke poručene robe. Dobavljač zadržava pravo neiporučenja robe u slučaju da je poručena roba povučena iz proizvodnje, ili ako roba u tom trenutku nije dostupna na tržištu, o čemu će obavestiti kupca i vratiće mu garantni depozit u punom iznosu, bankarskom transakcijom.
 5. Ukoliko je pošiljka vidljivo oštećena ili uništena, kupac je dužan da bez preuzimanja pošiljke odmah kontaktira prodavca putem email poruke. Bilo kakve kasnije reklamacije na broj i fizičko oštećenje robe neće biti prihvaćene. Troškovi prevoza nisu uračunati u cenu robe. Cena za prevoz se naplaćuje u skladu sa cenama prevoznika pojedinih država u kojima je roba kupljena. Cena prevoza je uvećana za osiguranje prevoza u skladu sa visinom finansijske vrednosti robe.
 6. Dobavljač je takođe opravljen da traži ispunjavanje obaveza, najme izmirenje troškova za robu bez obzira što vlasništvo za robu i usluge još uvek nije prešlo na kupca. Opasnost od oštećenja robe prelazi na kupca od trenutka preuzimanja robe od strane kupca ili njime opunomoćenog lica.
 7. Dobavljač će priložiti kupcu, najkasnije na datum preuzimanja robe, u pismenoj ili elektronskoj formi, sve neophodne dokumente za preuzimanje i korišćenje robe kao i ostale dokumente propisane važećim pravnim predpisima  (otpremni list, fakturu, itd. ...).
 8. U slučaju nekih grupa proizvoda dobavljač zadržava pravo da izmeni cene za osiguranje i dostavu robe.

IV. Kupovna cena, plaćanje

 1. Cene navedene na internet stranici zlatnapoluga.eu su dnevno aktuelizovane prema razvoju cena plemenitih metala na tržištu i važe isključivo za kupovinu preko ove internet stranice. U cenu nisu uračunati troškovi transporta kao i ostali rashodi. Cena transporta sa osiguranjem se računa prema aktuelnim vrednostima poručene robe. Cena transporta  Ekspres kurir Slovačka (Slovačka pošta) sa osiguranjem  do 850 Evra sa mogućnošću osiguranja do 20.000 Evra. Cena robe je određena u skladu sa cenama na tržištu koje važe na dan kupovine. Dobavljač je dužan da kupcu proda robu za cenu koja je važila na dan preuzimanja garantnog depozita na račun dobavljača.
 2. Kupac vrši plaćanje u Evrima na račun dobavljača, pod uslovom da uzajamnim dogovorim nije ustanovljeno drugačije, u nekim od sledećih načina:
  • Uplatom preko računa
  • Uplatom na tekući račun (uplatu je moguće izvršiti samo u Republici Slovačkoj)

V. Garancija, reklamacije, vraćanje ili zamena robe

 1. Garancija za ispunjenje ugovora ( zakon br 40/1964 Z.z. Građanski zakonnik sa izmenama i dopunama, važećim zakonima u EU) je ustanovljena minimalno na 24 meseca od datuma isporuke robe. Datum isporuke se računa na dan kada se roba predaje prevozniku.
 2. Reklamacije se sprovode u skladu sa važećim pravnim propisima Republike Slovačke.
 3. Kupac (potrošač) ima pravo da vrati robu bez navođenja razloga u roku od 7 dana od datuma preuzimanja, u neporemećenom stanju, uključujući i pakovanje i dokumente koji su bili isporučeni zajedno sa robom.
 4. Dobavljač ne preuzima vraćenu robu poslatu kao otkupnu pošiljku. U slučaju vraćanja robe, kupac je dužan da pošalje osiguranu robu putem regularnog ili prodajnog paketa, poštom ili prevoznom službom.
 5. U slučaju da su ispunjeni uslovi za povraćaj robe, kupcu će biti vraćena celokupna suma, koju je za robu platio. U vraćenu sumu se ne uraćunava cena osiguranja, poštanski troškovi, troškovi pakovanja kao i ostali troškovi neophodni za nabavku robe.
 6. Reklamirati je moguće samo robu koja je kupljena i plaćena kod dobavljača. Prilikom ostvarivanja reklamacije kupac je dužan da unapred obavesti dobavljača o reklamaciji posredstvom e-maila i da sačeka na uputstva od dobavljača nakon čega će reklamiranu robu dostaviti čistu, mehanički neoštećenu, u originalnom pakovanju, uključujući priručnike i garantni list ili fakturu prodavcu. Prilikom ostvarivanja garancije se kupac rukovodi uputstvima navedenim u garantnom listu, eventualno kontaktira dobavljača radi razjašnjenja o podnošenju reklamacije.
 7. Dobavljač će obraditi reklamaciju robe istog trenutka, u složenijim slučajevima do 30 dana od početka reklamacijskog postupka. Dobavljač će kupca obavestiti o rezultatu obrade reklamacije u zakonskom roku i to pismeno putem emaila ili poštom. U slučaju da dobavljač ili treća osoba, koja sprovodi servis robe odluči da reklamacija nije opravdana, dobavljač će robu poslati na stručnu procenu ekspertu, autorizovanom, obaveštenom ili akreditovanom licu. U slučaju da stručno mišljenje sadrži odredbu o neosnovanosti reklamacije robe kupca, ukoliko se utvrdi da za grešku u robi nije odgovoran dobavljač ili da roba nema grešku, kupac snosi sve troškove vezane za postupak reklamacije (troškove za lica koja sprovode servis robe, eksperta, autorizovane, obaveštene i akreditovane osobe za reklamaciju i stručno mišljenje), troškove za prevoz robe između dobavljača i kupca.
 8. Kupac treba da izmiri troškove u roku od 30 dana od datuma slanja spiska troškova neosnovane reklamacije na račun dobavljača. Osnovana garancijska reklamacija je besplatna. Prodavac zadržava pravo da produži period izvršenja postupka reklamacije robe, koju je potrebno slati na popravku proizvođaču uključujući i vreme neophodno za prevoz i popravku.
 9. Pravo na garanciju nestaje u slučaju da je do greške došlo mehaničkim oštećenjem proizvoda, prevozom proizvoda u slučaju nepogodnih uslova ili ako je došlo do oštećenja robe ljudskom manipulacijom. Garancijom su izuzete greške nastale elementarnim nepogodoma kao i neadekvatnim rukovanjem sa proizvodom.
 10. Reklamacija i povraćaj robe se ne odnosi na robu investicionog karaktera (zlato, srebro, platina) čija cena zavisi od kretanja cena na finansijkom tržištu. Kod roba investicionog karaktera, kvalitet, težinu i autentičnost, garantuje proizvođač svojim pečatom koji se nalazi na investicionom proizvodu (bankarski izlivci, kovanice, nakit).

VI. Zaštita privatnosti

 1. Posrednik se obavezuje da će od kupca da zahteva samo podatke koje služe isključivo za potrebe prodavca koje su u vezi sa ispunjenjem obaveza koje se nalaze u kupoprodajnom ugovoru (ime i prezime, adresa prebivališta sa poštanskim brojem, broj telefona i e-mail adresu).
 2. Kupac izjavljuje da se slaže sa Članom 7 stav 1 zakona broj 428/2002 zakona o zaštiti ličnih podataka sa izmenama i dopunama, da prodavac iskoristi i sačuva njegove lične podatke koji su potrebne za delatnost prodavca da ih obradi u svojim informacionim sistemima. Kupac istovremeno daje svoju saglasnost za korišćenje ličnih podataka za treća lica i medjunarodnim prenosom ličnih podataka i u zemlje trećeg sveta (bil koje države u okviru Evropske unije i države „bezbedne luke“). Prodavac se obavezuje da će se prema ličnim podacima kupca obhoditi u skladu sa važećim pravnim propisima SR. Kupac daje prodavcu ovu saglasnost na neograničeno vreme. Lični podaci će biti korišćeni isključivo za kupovinu i prodaju plemenitih metala na stranici www.zlatnapoluga.eu.
 3. Prodavac se obavezuje da će na zahtev i na osnovu pisanog zahteva kupca i bez davanja razloga, bilo kada izbrisati lične podatke kupca iz svoje databaze.

VII. Završne i privremene odredbe

 1. Ovi opšti uslovi poslovanja važe u obliku navedenom na internet stranici prodavca od dana slanja elektronske porudžbine sa iznimkom, ako izmedju ove dve strane ne postoji drugi dogovor.
 2. Slanjem elektronske porudžbine kupac bezuslovno pristaje na sve odredbe „opštih uslova poslovanja“ u obliku koji je važeći na dan slanja ove porudžbine.
 3. Kupac izjavljuje da je pre ispunjenja porudžbine bio informisan sa ovim opštim uslovima poslovanja i da je sa njima saglasan. Bez obzira na ostale odredbe ugovora, prodavac nije odgovoran za eventualni izgubljen profit, gubitak mogućnosti, ili ostale indirektne i buduće gubitke koje su se desile kao posledica nepažnje, kršenja ugovora ili gubitke nastale na neki drugi način. U slučaju ako se utvrde kompetentnim organima Slovačke republike neke od ovih odredbi kao ne važeće ili neprimenjive bilo u potpunosti ili delimično, važenje a primena ostalih odredbi i ostatak nadležnih odredbi ostaće ne promenjene.
 4. Odnos izmedju obe strane koje se ne vode prema ovim „Opštim uslovima poslovanja“ se vode prema nadležnim odredbama Zakona broj 40/1964 zbirka Trgovinskog zakonika sa izmenama i dopunama Zakona broj 250/2007 zbirka zakona o zaštiti kupca i o promeni zakona Slovačkog narodnog saveta broj 372/1990 zbirka o prekršajima sa izmenama i dopunama i zakona broj 108/2000 zbirka zakona o zaštiti kupca od pokućne prodaje i prodaje na slanje u značenju kasnijih promena, zakona broj 22/2004 zbirka zakona o elektronskoj trgovini u značenju kasnijih oredbi, eventualno drugim zakonima slovačkog pravnog reda.
 5. Prodavac i kupac imaju dogovor da u potpunosti priznaju elektronski način komunikacije, uglavnom posredništvom elektronske pošte i internet mreže kao važeću i obaveznu za obe ugovorne strane.